I teksten nedenfor er intervjuerens spørsmål gjengitt i sin helhet.
Svarene er gjengitt i kortform slik innholdet i svaret kommer frem.

Spørsmål 1:
Sentrale deler av forsvaret er altså tynt bemannet og har lav utholdenhet, og det er ute av stand til å mobilisere innenfor de kravtidene forsvarsdepartementet har satt. Er dette riktig?
Svar:
Forsvarssjefen og jeg har gitt denne beskrivelsen siden vi begge tiltrådte senhøstes 2013. Forsvaret har vært forsømt i svært mange år. Det har vært gjort et stort løft av sittende regjering.


Spørsmål 2:
Men hvor alvorlig vil du si at denne situasjonen er - hvis Norge blir angrepet, er vi i stand til å forsvare oss godt nok?
Svar:
Vi kan forsvare oss og skal som NATO-medlem ikke måtte gjøre det alene. Men mangler påpekt av forsvarssjef og -minister siden 2013 m.h.t. utholdenhet og reaksjonsevne er problematisk.


Spørsmål 3:
Hvor problematisk mener du at den (mangler ) er?
Svar:
Det er problematisk fordi vi trenger bedre operativ evne. Derfor er tiltak satt iverk både i langtidsplan og årlige budsjetter. To ting viktig å få frem: 1. Sjøforsvarets fartøyer istandsatt (avbrutt)


Spørsmål 4:
Det vet vi, men når skal Norge være i stand til å forsvare seg godt nok?
Svar:
"Men det er altså viktig at det vi gjør nå på beredskap, hvor vi altså bruker året i år (blir avbrutt av intervjuer som snakker i munnen på forsvarsministeren: "Men du svarer ikke på spørsmålet: Hvor alvorlig er situasjonen og når kan Norge være i stand til å forsvare seg godt nok). Vi bygger opp beredskapen i hæren og heimevernet i år, vi setter i stand materiell som har stått på lager i årevis (blir avbrutt igjen). Forsvarssjefen sier sin årsrapport for 2016 at tiltak begynner å få effekt.


Spørsmål 5:
(delvis i munnen på intervjuobjektet) Du er altså enig i at forsvaret er i en for dårlig forfatning som forsvarssjefen slår alarm om her?
Svar:
Forsvarssjefen og -ministeren slo sammen alarm om dette i 2013. Mangeårig nedprioritering og underfinansiering av forsvaret fra vekslende regjeringer.


Spørsmål 6:
Dere har sittet i regjering nå i mange år ...
Svar:
Vi har sittet i regjering i tre og et halvt år, har grepet fatt i problemene fra dag én, har gitt store bevilgninger til forsvaret.